วิดีโอเกี่ยวกับโรคจอประสาทตาเสื่อม 

วิดีโอสัมภาษณ์ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา และ ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล


ด้วยความปรารถนาดีจาก ดิเรก-ประภัสสร จักษุคลินิก
www.direkclinic.com