วิดีโอเกี่ยวกับต้อกระจก (Cataract)

วิดีโอสัมภาษณ์ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา


ด้วยความปรารถนาดีจาก ดิเรก-ประภัสสร จักษุคลินิก
www.direkclinic.com